Ny lov om hestehold

31-01-2006 00:00

Britt Carlsen

Justitsminister Lene Espersen har netop modtaget rapporten om hold af heste fra en arbejdsgruppe under Justitsministeriet. Til den kommende lov foreslås der en række mindstekrav som supplement til de generelle regler i dyreværnsloven. Arbejdsgruppen foreslår bl.a. følgende mindstekrav: *Efter en kortere overgangsperiode forbud mod opstaldning i spiltov. Indtil da skal der for eksisterende spiltove indføres et mindstekrav til størrelsen af spiltovet. *Nærmere angivne krav til størrelsen af enkeltbokse, gruppebokse og folingsbokse. *Nærmere bestemte krav til loftshøjden i staldbygninger og i øvrigt en række mindstekrav til indretningen af stalden, f.eks. med hensyn til lys etc. *Krav om, at der på alle opstaldningssteder for heste skal være mulighed for foldophold. Arbejdsgruppen foreslår i den forbindelse, at muligheden for foldophold udmøntes i et krav om, at heste mindst 5 dage om ugen skal motioneres eller gives fri bevægelse i mindst 2 timer dagligt, medmindre veterinære eller vejrmæssige forhold taler afgørende herimod. I forlængelse heraf foreslår arbejdsgruppen desuden indført en bestemmelse om, at der på alle opstaldningssteder skal være en plan for, hvornår de enkelte heste kommer på fold, ligesom der stilles forslag om, at folden skal have et areal på mindst 800 m2. *En skærpet tilsynspligt, således at alle heste, uanset om de er på fold eller er opstaldet, skal tilses minimum en gang dagligt. Endvidere skal enhver, der erhvervsmæssigt holder hest, sørge for at hesteholdet tilses af en dyrlæge mindst en gang årligt. *Krav om, at et hestehold minimum skal bestå af 2 heste. *Krav om, at beskæring eller anlæggelse af beslag på hesten skal ske efter behov, samt at beskæring eller anlæggelse af beslag på anden mands hest kun må foretages af personer, der har den relevante faglige uddannelse hertil. Arbejdsgruppens rapport vil nu blive sendt i høring hos berørte myndigheder og organisationer. herefter vil Justitsministeren tage stilling til udformningen af et lovforslag om hold af heste, som vil blive fremsat for Folketinget senere i dette folketingsår. Dansk Ride Forbunds hovedbestyrelse behandler sagen på sit bestyrelsesmøde den 8. februar og giver sit høringssvar i uge 6. Arbejdsgruppen om hold af heste blev nedsat af Justitsministeriet i april 2003 og har haft til opgave at foretage en grundig gennemgang af forholdene for heste og på grundlag heraf komme med udkast til regler om tidssvarende mindstekrav til beskyttelse af heste. Arbejdsgruppen blev nedsat på baggrund af en udtalelse om hold af heste fra Det Dyreetiske Råd, hvor rådet anbefalede, at der i medfør af dyreværnsloven blev fastsat regler dels om hestens opholdsarealer, opholdsrum og inventaret heri, dels om indretning og drift af rideskoler og hestepensioner. Det Dyreetiske Råd anbefalede desuden at nedsætte et udvalg, som skulle have til opgave at komme med forslag til sådanne regler. På Justitsministeriets hjemmeside www.jm.dk kan rapporten findes i sin helhed. Du kan læse mere om de nye regler om hold af heste i marts-nummeret af Ridehesten, og de næste numre vil desuden indeholde tema om staldindretning. Kilde: Justitsministeriet

Astrid Ø. Sørensen

Har du en nyhed eller god historie?

Kontakt Astrid Ø. Sørensen